მთავარი
გვერდი
პროექტის
შესახებ
ორგანიზაციის
შესახებ
ექსპერტები არქივი ბიულეტების გამოწერა
  
ძებნა
ეკონომიკური სამართალი
» ბიუჯეტი
» ფინანსები
 » ბანკი
» ფასიანი ქაღალდები
 » საგადასახადო
» საბაჟო
» მოსაკრებლები
» მეწარმეობა
» ლიცენზირება და ნებართვები
»  პრივატიზაცია
სისხლის სამართალი
სამოქალაქოსამართალი
ადმინისტრაციული სამართალი
საკონსტიტუციო სამართალი
საერთაშორისო სამართალი
კანონმდებლობა სოციალური საკითხების შესახებ
» დარგობრივი კანონმდებლობა
 

 

 

 


   

მეწარმეობა


კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/481
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორირეფორმების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.05.22
საკომიტეტო მოსმენები 12-15.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი19-22.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის განვიტარების ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/895
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი03.12.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/902
ინიციატორიპარლამენტის წევრი კ. ანჯაფარიძე, ზ. კუკავა, ჩ. თაქთაქიშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრი კ. ანჯაფარიძე, ზ. კუკავა, ჩ. თაქთაქიშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი03.12.10
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.02.11
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შეტანის თაოაბზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/905
ინიციატორიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სამჭო
ავტორიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
პარლამენტში შესვლის თარიღი03.12.10
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.02.11
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"თამბაქოს კონტროლის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/885
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი25.11.10
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.12.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/870
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.11.10
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.12.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/865
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.11.10
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.12.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი"

განმარტებითი ბარათი

"ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლტოლვილთა შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახოდო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმინაობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაოაბზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ორგანულ კანონში" საქართველოს საარჩევნო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"პატომრობის კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ქონების ლეგალიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/861
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, კ. ანჯაფარიძე, ა. ალავიძე, ჩ. თაქთაქიშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, კ. ანჯაფარიძე, ა. ალავიძე, ჩ. თაქთაქიშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი15.11.10
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.12.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.02.11

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/825
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი04.11.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის განვითარების ხელშეცყობუის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/789
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.10.10
საკომიტეტო მოსმენები 19-22.10.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი26-29.10.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/776
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი24.09.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე";

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/781
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი22.09.10
საკომიტეტო მოსმენები 19-22.10.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი26-29.10.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/732
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი09.07.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლიცენზირებისა დანებართვების შესხებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შერტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/689
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიშრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვილს სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი08.06.10
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.09.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.09.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/644
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი-საქპატენეტი, მთავრობის კანცელარიის მრჩეველთა ჯგუფი
პარლამენტში შესვლის თარიღი03.06.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/619
ინიციატორიევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
ავტორიევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სპეციალისტი მ. ნაკაშიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი14.04.10
საკომიტეტო მოსმენები 11-14.05.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი18-21.05.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/612
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი08.04.10
საკომიტეტო მოსმენები 27-30.04.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი4-7.05.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/607
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, ზ. კუკავა
ავტორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, ზ. კუკავა
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.04.10
საკომიტეტო მოსმენები 27-30.04.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი4-7.05.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტქანის თობაზე" საქართველოსკანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/594
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.03.10
საკომიტეტო მოსმენები 13-16.04.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი20-23.04.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/579
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია,ზ. კუკავა
ავტორიმენტის წევრი ლ. თორდია,ზ. კუკავა
პარლამენტში შესვლის თარიღი12.03.10
საკომიტეტო მოსმენები 30.03-1.04.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი6-8.04.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"გარემოს დაცვის ინსპექციის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებეის შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებეისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებეის შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევის კოდექსში ცვლილებეისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებეის შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/567
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიგარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი25.02.10
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.03.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-26.03.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/555
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.02.10
საკომიტეტო მოსმენები 2-5.03.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი9-12.03.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/554
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს მთავრობის კანცელარია
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.02.10
საკომიტეტო მოსმენები 2-5.03.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი9-12.03.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"გაზომვათა ერთიანი უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილბებეისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/525
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს მთავრობა
პარლამენტში შესვლის თარიღი21.01.10
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.02.10
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-26.02.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"შემოსავლების სამსახურის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კედექსში ცვლილბების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბაჟო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/515
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი08.01.10

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/501
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიშრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვილს სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი11.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/488
ინიციატორიპარლამენტის წევრი თ. წურწუმია, ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი თ. წურწუმია, ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი04.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ვეტერინარიის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/487
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე , ზ. კუკავა ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე , ზ. კუკავა ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი04.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/463
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, კ. ანჯაფარიძე, ზ. კუკავა
ავტორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, კ. ანჯაფარიძე, ზ. კუკავა
პარლამენტში შესვლის თარიღი20.11.09
საკომიტეტო მოსმენები 8-11.12.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი15-18.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/456
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.11.09
საკომიტეტო მოსმენები 8-11.12.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი15-18.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/454
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.11.09
საკომიტეტო მოსმენები 8-11.12.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი15-18.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/445
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი06.11.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/439
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიგარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი06.11.09
საკომიტეტო მოსმენები 24-27.11.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი1-4.12.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"წიაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/437
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე, ლ. თორდია, კ. ანჯაფარიძე
ავტორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე, ლ. თორდია, კ. ანჯაფარიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი30.10.09
საკომიტეტო მოსმენები 10-13.11.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი17-20.11.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სახელწიფო საკუთრებში არსებული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (საკუთრებში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო ქონების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პროვატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ" საქართელოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწოფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის პროვატიზების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/377
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი11.09.09
საკომიტეტო მოსმენები 29.09-2.10.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი6-9.10.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილებებისა შეტანის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/368
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინასნთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.09.09
საკომიტეტო მოსმენები 29.09-2.10.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი6-9.10.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შეასახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/369
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. ვეფხვაძე, გ. ახვლედიანი, ნ. ლალიაშვილი
ავტორიპარლამენტის თავჯდომარის მოადგილე ლ. ვეფხვაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.09.09
საკომიტეტო მოსმენები 29.09-2.10.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი6-9.10.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N7-5/363
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიშრომის, ჯანმრთელობის და სოცაიური დაცვის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი27.08.09
საკომიტეტო მოსმენები 15-18.09.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი22-25.09.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/346
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიშრომის, ჯანმრთელობის და სოცაიური დაცვის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი16.07.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საშიში საწარმოო ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სურსათისა და თამბაქოს შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პროდუქციის და მომსახურების სერთიფიკაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"წიაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბაჟო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მეცნიერების, ტექნოლოგიების და მათი განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს "წითელი ნუსხისა" და "წითელი წიგნის" შესახებ" საქარ5თველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაიობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ვეტერინარიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სასოფლო-სამეურნეო კარანტინის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილბების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საზღვაო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/336
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიიუსტიციის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.07.09
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.09.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.09.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/338
ინიციატორიპარლამენტის წევრი მ. ზოდელავა
ავტორიპარლამენტის წევრი მ. ზოდელავა
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.07.09
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.09.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.09.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/334
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი09.07.09
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.09.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.09.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ნორმატიული აქტების შესახებ" ცლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" ცლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"აუდიტორული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში" ცლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში" ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/314
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, მ ზოდელავა, კ. ანჯაფარიძე
ავტორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, მ ზოდელავა, კ. ანჯაფარიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი26.06.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ეროვნული ბანკის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"დაზღვევის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების საკრედიტო კავშირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საფინანსო სექტორის გლობალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მომავალი თაობებისა და სტაბილური განვითარების ფონდების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის ტაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესასხებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/315
ინიციატორისაფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტი
ავტორისაფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი26.06.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო ქონების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ქოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/311
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, პ. კუბლაშვილი,, გ. მელაძე
ავტორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, პ. კუბლაშვილი,, გ. მელაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი26.06.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პატიმრობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მოსაკრებლების სისტემის შაფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/300
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორირეგიონული პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი23.06.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/315
ინიციატორიპარლამენტის წევრი მ. ზოდელავა, ლ.თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი მ. ზოდელავა, ლ.თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი22.06.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ტყის კოდექსში" ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"წყლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/248
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისტატისტიკის სისტემის რეფორმების კონცეფციის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფი
პარლამენტში შესვლის თარიღი20.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციისა" და "ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების კარტახენას ოქმის" მოთხოვნათა რეალიზაციის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/253
ინიციატორიპარლამენტის წევრი გ. გოგუაძე
ავტორიპარლამენტის წევრი გ. გოგუაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.03.09
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.04.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი21-24.04.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/230
ინიციატორიდარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
ავტორიდარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი06.03.09
საკომიტეტო მოსმენები 31.03-3.04.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი7-10.04.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"შავი და ფერადი ლითონების ჯართისა და ნარჩენების ექსპორტისა და რეექსპორტის რეგულირების შესახებ" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/227
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი05.03.09
საკომიტეტო მოსმენები 31.03-3.04.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი7-10.04.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/229
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია, მ. ზოდელავა
ავტორიქ. თბილისის მერია
პარლამენტში შესვლის თარიღი05.03.09
საკომიტეტო მოსმენები 31.03-3.04.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი7-10.04.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ვეტერინარიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/216
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიშრომის, ჯანმრთელობის და სოცაიური დაცვის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი27.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების და დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/201
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი20.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/210
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი20.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/203
ინიციატორიპარლამენტის წევრი გ. ლიპარტელიანი
ავტორიპარლამენტის წევრი გ. ლიპარტელიანი
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/211
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიგანათლების და მეცნიერების სამინისტერო
პარლამენტში შესვლის თარიღი16.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების საკრედიტო კავშირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლოსამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/199
ინიციატორიპარლამენტის წევრები მ. ზოდელავა, პ. კუბლაშვილი, კ. ანჯაფარიძე
ავტორიპარლამენტის წევრები მ. ზოდელავა, პ. კუბლაშვილი, კ. ანჯაფარიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 3-6.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი1-13.03.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/195
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 31.03-3.04.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი7-10.04.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"გრანტით მიღებული საქონლის და ფულადი სახსრების დაბევრის თაობაზე" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის გადასახადის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"იმპორტული მსუბუქი ავტომობილების დაბეგვრის ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გადასახადის გადახდის დაგვიანებისათვის დარიცხული ორპროცენტიანი საურავის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/191
ინიციატორისაქართველოს მთვრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი06.02.09
საკომიტეტო მოსმენები 3-6.03.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი10-13.02.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/185
ინიციატორიპარლამენტის წევრი გ. მელაძე, პ. კუბლაშვილი, ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრი გ. მელაძე, პ. კუბლაშვილი, ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი26.01.09
საკომიტეტო მოსმენები 17-22.02.09
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.02.09

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/113
ინიციატორიპარლამენტის წევრები მ. ზოდელავა
ავტორიპარლამენტის წევრები მ. ზოდელავა
პარლამენტში შესვლის თარიღი21.11.08
საკომიტეტო მოსმენები 9-12.12.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი16-19.12.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საგადასახადო დავალიანებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/118
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი21.11.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობებების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N
ინიციატორიპარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი, ლ. თორდია
ავტორიპარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი, ლ. თორდია
პარლამენტში შესვლის თარიღი14.11.08
საკომიტეტო მოსმენები 9-12.12.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი16-19.12.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"შემოსულობების განაწილების წესის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/92
ინიციატორიპარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე
ავტორიპარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი, გ. მელაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.11.08
საკომიტეტო მოსმენები 25-28.11.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი2-5.12.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საზოგადოებრივის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამხედრო პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ორგანულ კანონში "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ოპერატიულსამძებრო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"იმპიჩმენტის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონში ცლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"იურიდიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნოტარიატის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლტოლვილთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/59
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი25.09.08
საკომიტეტო მოსმენები 15-17.10.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი21-24.10.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"კონტროლის პალატის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"პროკურატური შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/778
ინიციატორისაფინასოსაბიუჯეტო კომიტეტი
ავტორისაქართველოს კონტროლის პალატა
პარლამენტში შესვლის თარიღი17.03.08
საკომიტეტო მოსმენები 15-18.04.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი22-24.04.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სანაპირო თევჭერის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონსი ცვლიელებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"გარემოს დაცვის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქარტველოს სასაზღვრო პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/771
ინიციატორიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის წევრი მ. ნუმანიშვილი და კომიტეტის აპარატის უფროსი ნ. ირემაძე
ავტორიპარლამენტის წევრები გ. თარგამაძე და ალ. შალამბერიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.03.08
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.04.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი8-11.04.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე  

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/599
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს მთავრობა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი21.09.07
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.10.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-26.10.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/600
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი21.09.07
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.10.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-26.10.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საზღვარგარეთის ქვეყნების და კომპესაციებისათვის კონცესიების გადაცემის წესის შესახებ საქაღთველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/604
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, შ. გვენეტაძე
ავტორიპარლამენტის წევრი პ. კუბლაშვილი, შ. გვენეტაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.09.07
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.10.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-26.10.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ორგანულ კანონში"საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საწარმოო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ნოტარიატის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო ბაჟის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მიკორსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"დაზღვევის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/523
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამეტნო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი15.06.07
საკომიტეტო მოსმენები 4-7.09.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11-14.09.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს კანონის პროეტი"საჯარო სამსახურის კოდექსი"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ორგანულ კანონში"საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"პატიმრობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნდობის ჯგუფის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პროკურატურის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართლაწარმოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნავთობისა და გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაციის შესახებ" საქართველოს კანოში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/537
ინიციატორისაპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
ავტორისაჯარო სამსახურის ბიუროსთან შექმნილი ექსპერტსპწციალისტთა ჯგუფი
პარლამენტში შესვლის თარიღი15.06.07
საკომიტეტო მოსმენები 4-7.09.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11-14.09.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/480
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი24.05.07
საკომიტეტო მოსმენები 12-15.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი19-22.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/482
ინიციატორიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
ავტორიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი22.05.07
საკომიტეტო მოსმენები 12-15.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი19-22.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

პატიმრობის კოდექსი

განმარტებითი ბარათი

"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სპორტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ნოტარიატის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"პროკურატურის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"რეფერენდუმის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

`სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში" ცვლილების შეტანის თაობაზესაქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ობოლ და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა შვილობილად აყვანის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"პაციენტის უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საპარლამენტო ფრაქციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფექციის (შიდსის) პროფილაქტიკის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"განსაკუთრებული მნიშვნელობის და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების საინჟინრო-გეოდეზიური კონტროლისა და უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"მშენებლობის ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/415
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი29.03.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/362
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი15.12.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სამედიცინო სოციალური ექპერტიზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს შრომის კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახების წევრთა საოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საგადასახადო, არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამრთალდართვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/658
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქ. შრომის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.11.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საბაჟო ტარიფის შესახებ" საქართველოს კანონის  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საბაჟო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ"  საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საგადასახადო, არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"მოსაკრებლის სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნა  კანონპროექტზე "საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. ავტორი დავით ნარმანია

ექსპერტული დასკვნა კანონპროექტზე "სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ" ავტორი დავით ნარმანია

პროექტის N07-6/657
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.11.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს კანონის პროექტი "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცლვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"სასოფლოსამეურნეო კარანტინის შესახებ" საქართველოს აკნონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ" საქართველოს კნონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე";

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე";

განმარტებითი ბარათი

"პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"ფინანსური პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფიკაქტიკის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

"კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ";

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნა ავტორი დავით ნარმანია

პროექტის N07-6/659
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.11.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/639
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ქეთევან მახარაშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრი ქეთევან მახარაშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.10.06
საკომიტეტო მოსმენები 14-17.11.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი21-24.11.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ"საქართველოს კანონში ცლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

" საშიში საწარმოო ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

" საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/625
ინიციატორისაქაქრთველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
ავტორისსიპსაქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის ტექნიკური ინსპექცია
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.09.06
საკომიტეტო მოსმენები 19-22.09.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი26-29.09.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/306
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი14.07.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ტურიზმისა და კურორტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/622
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ლადო ფაფიაშვილი
ავტორისაქართველოს ახალგაზრდა იუსრისტთა ასოციაცია
პარლამენტში შესვლის თარიღი09.07.06
საკომიტეტო მოსმენები 5-8.09.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი12-15.09.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანითამაშობების მოწყობის" შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"გრანტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებიბის შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"პროფესიული კავშირების შესახებ"  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/614
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი30.06.06
საკომიტეტო მოსმენები 5-8.09.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი12-15.09.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/602
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი20.06.06
საკომიტეტო მოსმენები 5-8.09.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი12-15.09.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ვაზისადა ღვინის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/547
ინიციატორიპარლამენტის წევრი მურმან ქურიძე
ავტორიპარლამენტის წევრი მურმან ქურიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.04.06
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.05.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-25.05.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საგადასახადო დავალიანებისა და სახელმწიფო სესხების  რესტრუქტურისაციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილებეის შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში" ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნაავტორი აკაკი ჩარგეიშვილი

პროექტის N07-5/287
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი18.04.06
საკომიტეტო მოსმენები 16-19.05.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი23-25.05.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

" დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"მაუწყებლობის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საზღვაო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საზღვაო-სამაშველო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

სამოქალაქო საავიაციო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნა ავტორი კახი ყურაშვილი

პროექტის N07-6/546
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორირეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი
პარლამენტში შესვლის თარიღი14.04.06
საკომიტეტო მოსმენები 2-5.05.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი10-12.05.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ "

განმარტებითი ბარათი

"საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ " საქართველოს კანონში დამატებიბის შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწოფო საკუთებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ლიცენზირებისა და ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/280
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორიპრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი24.03.06
საკომიტეტო მოსმენები 18-20.04.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი25-28.04.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/517
ინიციატორიპარლამენტის წევრი პავლე კუბლაშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრი პავლე კუბლაშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი23.03.06
საკომიტეტო მოსმენები 18-20.03.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი25-28.04.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/489
ინიციატორიდარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
ავტორიდარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.02.06
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.03.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.03.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისშეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/476
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი10.02.06
საკომიტეტო მოსმენები 6-10.03.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.03.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის შესახებ" საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/479
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი03.02.06
საკომიტეტო მოსმენები 6-10.03.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.03.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე,  "სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზედა "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/445
ინიციატორისაფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი
ავტორიეროვნული ბანკი
პარლამენტში შესვლის თარიღი05.12.05
საკომიტეტო მოსმენები 27-30.12.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.02.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სურსათისა და თამბაქოს შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/429
ინიციატორიაგრარულ საკითხთა კომიტეტი
ავტორიაგრარულ საკითხთა კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი18.11.05
საკომიტეტო მოსმენები 13-16.12
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი20-23.12

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროს სახელმწიფო მართვისა და რეგულირების წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

გამომდინარე ცვლილებები

პროექტის N07-6/376
ინიციატორიდარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლ
ავტორიდარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი08.10.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/369
ინიციატორიდავით ბაქრაძე
ავტორიდავით ბაქრაძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი28.09.05
საკომიტეტო მოსმენები 18-21.11.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი25-28.11.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ

პროექტის N
პარლამენტში შესვლის თარიღი24.06.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

აუდიტორული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/137
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორირეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.05.05
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.06.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.06.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ
ნაწილი 1. ნაწილი 2. ნაწილი 3. ნაწილი 4. ნაწილი 5. ნაწილი 6.

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნა ავტორი ირაკლი ნარმანია

პროექტის N
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორირეფორმების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი
პარლამენტში შესვლის თარიღი17.05.05
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.06.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.06.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

კანონპროექტი "სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ"

ნაწილი 1. ნაწილი 2.

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნაავტორი ირაკლი ნარმანია

პროექტის N07-6/295
ინიციატორიაგრარულ საკითხთა კომიტეტი
ავტორიაგრარულ საკითხთა კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი16.05.05
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.06.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.06.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

გირავნობის უფლების რეგისტრაციის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

კანონპროექტი და განმარტებითი ბარათი სანოტარო მოქმედებათა შესრულების საზღაურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ექსპერტული დასკვანა ავტორი აკაკი ჩარგეიშვილი

პროექტის N07-6/279
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი28.04.05
საკომიტეტო მოსმენები 24-27.05.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი31.05-3.06.0

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმართებითი ბარათი

"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმართებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვნაავტორი ლალი ბაქრაძე

პროექტის N07-6/281
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი28.04.05
საკომიტეტო მოსმენები 24-27.05.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი31.05-3.06.0

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/255
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორიგარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.04.05
საკომიტეტო მოსმენები 10-13.05.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი17-20.05.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

სამედიცინო და ფარმაცეფტული საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანისა შესახებ

განმარტებითი ბარათი

გამომდინარე ცვლილებები

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/246
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი04.04.05
საკომიტეტო მოსმენები 26-28.04.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი3-6.05.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

გამომდინარე ცვლილებები

ექსპერტული დასკვნა ავტორი ნუგზარ გუმბერიძე

პროექტის N07-6/220
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორირეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახალმწიფო მინისტრის აპარატი
პარლამენტში შესვლის თარიღი11.03.05
საკომიტეტო მოსმენები 29.03-01.04.
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი5-8.04.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/212
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.03.05
საკომიტეტო მოსმენები 29.03-1.04.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი5-8.04.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესში მცირე საწარმოო ობიექტების მუშაკთა და მოიჯარე სუბიექტთა ინტერესების დაცვის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/193
ინიციატორითამაზ დიასამიძე
ავტორითამაზ დიასამიძე
პარლამენტში შესვლის თარიღი14.02.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ენერგეტიკის შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განმარტებითი ბარათი

ელეტრო ენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილბების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საშიში საწარმოო ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/172
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი12.01.05
საკომიტეტო მოსმენები 1-4.02.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11.02.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ფასებისა და ფასწარმოქმნის საფუძვლების შესახებ შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ"

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

განმარტებითი ბარათი

დანართი

"საქართველოს კონტროლის პალატის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ლატარიის აზარტული და სსხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესხებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პრკურატურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სააღსრულებლო წარმოებათა შესხებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს დედაქალაქისთბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო ქონებისა და ადგილობრივი თვითამაერთველი ერთეულის ქონების პროვატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმაართველობის შესახებ" საქართველო ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საკონსტიტუციო სასამრთლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაოაბაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/397
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა და ფინასთა სამინისტრო

თბილისი 0171, 26 მაისის მოედანი2, V სართული
ტელ/Tel: (995 32) 941 605 ფაქსი/Fax:(995 32) 330 417
ელ. ფოსტა/e-mail
adm@civilin.org