მთავარი გვერდი ორგანიზაციის შესახებ ბიულეტების გამოწერა  
არქივი
  
ძებნა
ეკონომიკური სამართალი
სისხლის სამართალი
სამოქალაქო სამართალი
ადმინისტრაციული სამართალი
 » ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
 » ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 » ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
საკონსტიტუციო სამართალი
საერთაშორისო სამართალი
კანონმდებლობა სოციალური საკითხების შესახებ
დარგობრივი კანონმდებლობა

 

   

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი


კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს მოქალაქეების მიერ საქართველოს საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით შემოყვანილი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე კეთილსინდისიერად შეძენილი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციის წესის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბაჟო კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საბაჟო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/720
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორიშინაგან საქმეთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი30.01.08
საკომიტეტო მოსმენები 19-22.02.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი26-29.02.08
მიღების თარიღი11.03.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/719
ინიციატორიშინაგან საქმეთა სამინისტრო
ავტორიშინაგან საქმეთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი30.01.08
საკომიტეტო მოსმენები 19-22.02.08
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი26-29.02.08
მიღების თარიღი11.03.08

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/629
ინიციატორიიურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ავტორიიურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი12.10.07
საკომიტეტო მოსმენები 30.10-2.11.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი6-9.11.07
მიღების თარიღი14.12.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ორგანულ კანონში "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი"ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/541
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი15.06.07
საკომიტეტო მოსმენები 4-7.09.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11-14.09.07
მიღების თარიღი20.11.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"პროკურატურის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/490
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს გენერალური პროკურატურა
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.06.07
საკომიტეტო მოსმენები 26-29.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11-14.09.07
მიღების თარიღი04.07.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ნარკოტიკული დანაშაულის წინაარღმდეგ ბრძოლის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქრთველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"პროკურატურის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ორგანულ კანონში"საქართველოს საარჩევნო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/491
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს გენერალური პროკურატურა
პარლამენტში შესვლის თარიღი01.06.07
საკომიტეტო მოსმენები 26-29.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი11-14.09.07
მიღების თარიღი03.07.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/483
ინიციატორიპარლამენტის წევრებიკ. გაბაშვილი;ლ. ბეჟაშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრებიკ. გაბაშვილი;ლ. ბეჟაშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი23.05.07
საკომიტეტო მოსმენები 12-15.06.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი19-22.06.07
მიღების თარიღი29.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/441
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინიასრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი19.04.07
საკომიტეტო მოსმენები 15-18.05.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი22-25.05.07
მიღების თარიღი03.07.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სანიტარიულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

ვეტერინარიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/431
ინიციატორი

პარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი,ალ. შალამბერიძე,შ. გვენეტაძე,გ. ბოკერია

ავტორი

პარლამენტის წევრები პ. კუბლაშვილი,ალ. შალამბერიძე,შ. გვენეტაძე,გ. ბოკერია

პარლამენტში შესვლის თარიღი11.04.07
საკომიტეტო მოსმენები 15-18.05.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი22-25.05.07
მიღების თარიღი29.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ნავთობისა და გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საშიში საწარმოო ობიექტების უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/420
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი29.03.07
საკომიტეტო მოსმენები 17-20.04.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი24-27.04.07
მიღების თარიღი05.06.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/395
ინიციატორიადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
ავტორიადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.03.07
საკომიტეტო მოსმენები 20-23.03.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი27-30.03.07
მიღების თარიღი27.04.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს დედაქალაქის-თბილისის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/397
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ა. შალამბერიძე

ავტორიქ. თბილისის მერია
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.03.07
საკომიტეტო მოსმენები 03-06.04.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი10-13.04.07
მიღების თარიღი07.04.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/729
ინიციატორიიურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ავტორიიურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
პარლამენტში შესვლის თარიღი23.02.07
საკომიტეტო მოსმენები 20-23.03.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი27-30.03.07
მიღების თარიღი08.05.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილბებეის შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"სამოქალაქო საავიაციო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ" საქართელოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქაერო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველსო საზღვაო კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საზღვაოსამაშველო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/384
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური
პარლამენტში შესვლის თარიღი22.02.07
საკომიტეტო მოსმენები 6-9.03.07
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი13-16.03.07
მიღების თარიღი30.03.07

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" საქართველოს კანონპროექტზე

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების  შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

"თამბაქოს სფეროში სამეწარმეო საქმიანობის წესების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

ნავთობპროდუქტების სფეროში სამეწარმეო საქმიანობის წესების განსაზღვრის შესახებ

განმარტებითი ბარათი

ექსპერტული დასკვანა ავტორი დავით ნარმანია

პროექტის N07-6/473
ინიციატორისაქართველოს მთავრობა
ავტორისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი30.01.06
საკომიტეტო მოსმენები 6-10.03.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.03.05
მიღების თარიღი28.04.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

საქართველოს ადმინისრტაციულ სამართალდართვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-5/251
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
პარლამენტში შესვლის თარიღი26.12.05
საკომიტეტო მოსმენები 7-10.02.06
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.02.06
მიღების თარიღი

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"საავტომობილო გზების შესახებ"საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს საბაჟო კოდექსში" დამატების  შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/466
ინიციატორიპარლამენტის წევრი ირაკლი იაშვილი
ავტორიპარლამენტის წევრი ირაკლი იაშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი13.12.05
საკომიტეტო მოსმენები 27-30.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.02.06
მიღების თარიღი28.12.05

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

"პატიმრობის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის შესახებ"

განმარტებითი ბარათი

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

განმარტებითი ბარათი

პროექტის N07-6/455
ინიციატორილალი ფაფიაშვილი
ავტორილალი ფაფიაშვილი
პარლამენტში შესვლის თარიღი12.12.05
საკომიტეტო მოსმენები 27-30.12.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი14-17.02.06
მიღების თარიღი28.04.06

კანონპროექტი, განმარტებითი ბარათი, ექსპერტული დასკვნა

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

"ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"

განმართებითი ბარათები

პროექტის N07-5/224
ინიციატორისაქართველოს პრეზიდენტი
ავტორისაქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული ომისკია
პარლამენტში შესვლის თარიღი07.11.05
საკომიტეტო მოსმენები 29.11-1.12.05
პლენარულ სხდომებზე განხილვის თარიღი5-9.12.05
მიღების თარიღი28.12.05


თბილისი 0171, 26 მაისის მოედანი2, V სართული
ტელ/Tel: (995 32) 941 605 ფაქსი/Fax:(995 32) 330 417
ელ. ფოსტა/e-mail
adm@civilin.org